پیشنهاد ایران نیک برای وب سایت های متعارف

برای انتخاب تعرفه سایر بازه های زمانی روند سفارش را ادامه دهید

هاست استاندارد 50 مگابایت

-دامنه رایگان ندارد

 • 6 گیگابایت -ترافیک ماهیانه
 • نامحدود -تعداد ایمیل
 • نامحدود -تعداد زیر دامنه
 • نامحدود -تعداد پارک دامنه
 • نامحدود -تعداد اف تی پی
 • نامحدود -تعداد دیتابیس
هاست استاندارد 100 مگابایت

-دامنه رایگان ندارد

 • 10 گیگابایت -ترافیک ماهیانه
 • نامحدود -تعداد ایمیل
 • نامحدود -تعداد زیر دامنه
 • نامحدود -تعداد پارک دامنه
 • نامحدود -تعداد اف تی پی
 • نامحدود -تعداد دیتابیس
هاست استاندارد 200 مگابایت

-دامنه رایگان ندارد

 • 14 گیگابایت -ترافیک ماهیانه
 • نامحدود -تعداد ایمیل
 • نامحدود -تعداد زیر دامنه
 • نامحدود -تعداد پارک دامنه
 • نامحدود -تعداد اف تی پی
 • نامحدود -تعداد دیتابیس
هاست استاندارد 500 مگابایت

-دامنه ملی رایگان برای سفارش سالانه

 • 20 گیگابایت -ترافیک ماهیانه
 • نامحدود -تعداد ایمیل
 • نامحدود -تعداد زیر دامنه
 • نامحدود -تعداد پارک دامنه
 • نامحدود -تعداد اف تی پی
 • نامحدود -تعداد دیتابیس
هاست استاندارد 1024 مگابایت

-دامنه ملی رایگان برای سفارش سالانه

 • 30 گیگابایت -ترافیک ماهیانه
 • نامحدود -تعداد ایمیل
 • نامحدود -تعداد زیر دامنه
 • نامحدود -تعداد پارک دامنه
 • نامحدود -تعداد اف تی پی
 • نامحدود -تعداد دیتابیس
هاست استاندارد 2048 مگابایت

-دامنه ملی رایگان برای سفارش سالانه

 • 40 گیگابایت -ترافیک ماهیانه
 • نامحدود -تعداد ایمیل
 • نامحدود -تعداد زیر دامنه
 • نامحدود -تعداد پارک دامنه
 • نامحدود -تعداد اف تی پی
 • نامحدود -تعداد دیتابیس
هاست استاندارد 3072 مگابایت

-دامنه ملی رایگان برای سفارش سالانه

 • 50 گیگابایت -ترافیک ماهیانه
 • نامحدود -تعداد ایمیل
 • نامحدود -تعداد زیر دامنه
 • نامحدود -تعداد پارک دامنه
 • نامحدود -تعداد اف تی پی
 • نامحدود -تعداد دیتابیس
هاست استاندارد 4096 مگابایت

-دامنه ملی رایگان برای سفارش سالانه

 • 60 گیگابایت -ترافیک ماهیانه
 • نامحدود -تعداد ایمیل
 • نامحدود -تعداد زیر دامنه
 • نامحدود -تعداد پارک دامنه
 • نامحدود -تعداد اف تی پی
 • نامحدود -تعداد دیتابیس
هاست استاندارد 5120 مگابایت

-دامنه ملی رایگان برای سفارش سالانه

 • 70 گیگابایت -ترافیک ماهیانه
 • نامحدود -تعداد ایمیل
 • نامحدود -تعداد زیر دامنه
 • نامحدود -تعداد پارک دامنه
 • نامحدود -تعداد اف تی پی
 • نامحدود -تعداد دیتابیس