گواهینامه امنیتی SSL برای دامنه های بین المللی

قابل صدور براي سایت هایی که دامنه آنها ir. نباشد یا در نام دامنه آنها ایران و امثال آن نباشد.

Comodo Positive DV SSL

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 10.000 دلار
-ایمن سازی دامنه اصلی
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Comodo Positive DV SSL Wild Card

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 10.000 دلار
-ایمن سازی تمامی زیردامنه ها
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Comodo Positive DV SSL Multi Domain

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 10.000 دلار
-ایمن سازی حداکثر 3 الی 4 دامنه
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Comodo Positive DV SSL Multi Domain Wild Card

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 10.000 دلار
-ایمن سازی حداکثر 2 دامنه
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Comodo Essential DV SSL

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 10.000 دلار
-ایمن سازی دامنه اصلی
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Comodo Essential DV SSL Wild Card

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 10.000 دلار
-ایمن سازی تمامی زیر دامنه ها
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Rapid DV SSL

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 10.000 دلار
-ایمن سازی دامنه اصلی
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Rapid DV SSL Wild Card

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 5.000 دلار
-ایمن سازی تمامی زیر دامنه ها
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها