گواهینامه امنیتی SSL برای دامنه های بین المللی

قابل صدور براي سایت هایی که دامنه آنها ir. نباشد یا در نام دامنه آنها ایران و امثال آن نباشد. قبل از خرید گواهینامه امنیتی در زمانهایی که بازار دارای نوسان است حتما قبل از ثبت سفارش از طریق پشتیبانی قیمت را استعلام نمایید.

Comodo Positive DV SSL

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 10.000 دلار
-ایمن سازی دامنه اصلی
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Comodo Positive DV SSL Wild Card

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 10.000 دلار
-ایمن سازی تمامی زیردامنه ها
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Comodo Positive DV SSL Multi Domain

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 10.000 دلار
-ایمن سازی حداکثر 3 الی 4 دامنه
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Comodo Positive DV SSL Multi Domain Wild Card

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 10.000 دلار
-ایمن سازی حداکثر 2 دامنه
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Comodo Essential DV SSL

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 10.000 دلار
-ایمن سازی دامنه اصلی
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Comodo Essential DV SSL Wild Card

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 10.000 دلار
-ایمن سازی تمامی زیر دامنه ها
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Rapid DV SSL

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 10.000 دلار
-ایمن سازی دامنه اصلی
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Rapid DV SSL Wild Card

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 5.000 دلار
-ایمن سازی تمامی زیر دامنه ها
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Sectigo DV SSL

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 500.000 دلار
-ایمن سازی دامنه اصلی
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Sectigo DV SSL Wild Card

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 500.000 دلار
-ایمن سازی تمامی زیر دامنه ها
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها