گواهینامه امنیتی SSL برای دامنه های ملی

قابل صدور براي سایت های ایرانی که دامنه آنها ir. باشد یا در نام دامنه آنها ایران و امثال آن باشد.

Certum Commercial DV SSL

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 200.000 یورو
-ایمن سازی دامنه اصلی
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Certum Commercial DV SSL Wild Card

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 200.000 یورو
-ایمن سازی دامنه اصلی و زیردامنه ها
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Certum Trusted OV SSL

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 400.000 یورو
-ایمن سازی دامنه اصلی
-نیاز به نامه نگاری رسمی
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Certum Trusted OV SSL Wild Card

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 400.000 یورو
-ایمن سازی دامنه اصلی و زیردامنه ها
-نیاز به نامه نگاری رسمی
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Certum Premium EV SSL

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 1.000.000 یورو
-ایمن سازی دامنه اصلی
-نیاز به نامه نگاری رسمی
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Certum Premium EV SSL Wild Card

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 1.000.000 یورو
-ایمن سازی دامنه اصلی و 9 زیردامنه دیگر
-نیاز به نامه نگاری رسمی
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها