لایسنس اینترنت دانلود منیجر

اعتبار این لایسنس ها به صورت یکساله یا مادام العمر می باشد

لایسنس یکساله 1 نفره اینترنت دانلود منیجر

لایسنس 1 نفره
پشتیبانی و بروزرسانی 1 سال
قابلیت استفاده 1 سال
فعال سازی بلافاصله پس از پرداخت

لایسنس یکساله 2 نفره اینترنت دانلود منیجر

لایسنس 2 نفره
پشتیبانی و بروزرسانی 1 سال
قابلیت استفاده 1 سال
فعال سازی بلافاصله پس از پرداخت

لایسنس یکساله 3 نفره اینترنت دانلود منیجر

لایسنس 3 نفره
پشتیبانی و بروزرسانی 1 سال
قابلیت استفاده 1 سال
فعال سازی بلافاصله پس از پرداخت

لایسنس یکساله 4 نفره اینترنت دانلود منیجر

لایسنس 4 نفره
پشتیبانی و بروزرسانی 1 سال
قابلیت استفاده 1 سال
فعال سازی بلافاصله پس از پرداخت

لایسنس یکساله 5 نفره اینترنت دانلود منیجر

لایسنس 5 نفره
پشتیبانی و بروزرسانی 1 سال
قابلیت استفاده 1 سال
فعال سازی بلافاصله پس از پرداخت

لایسنس مادام العمر ا نفره اینترنت دانلود منیجر

لایسنس 1 نفره
پشتیبانی و بروزرسانی 3 سال
قابلیت استفاده مادام العمر
فعال سازی بلافاصله پس از پرداخت

لایسنس مادام العمر 2 نفره اینترنت دانلود منیجر

لایسنس 2 نفره
پشتیبانی و بروزرسانی 3 سال
قابلیت استفاده مادام العمر
فعال سازی بلافاصله پس از پرداخت

لایسنس مادام العمر 3 نفره اینترنت دانلود منیجر

لایسنس 3 نفره
پشتیبانی و بروزرسانی 3 سال
قابلیت استفاده مادام العمر
فعال سازی بلافاصله پس از پرداخت

لایسنس مادام العمر 4 نفره اینترنت دانلود منیجر

لایسنس 4 نفره
پشتیبانی و بروزرسانی 3 سال
قابلیت استفاده مادام العمر
فعال سازی بلافاصله پس از پرداخت

لایسنس مادام العمر 5 نفره اینترنت دانلود منیجر

لایسنس 5 نفره
پشتیبانی و بروزرسانی 3 سال
قابلیت استفاده مادام العمر
فعال سازی بلافاصله پس از پرداخت