خدمات سرور

نصب و راه اندازی کنترل پنل cPanel

نصب کامل کنترل پنل cPanel
کانفیگ بخش های مدیریت کنترل پنل
تنظیم کلیه سرویس ها و کرنل اصلی سیستم
تنظیم مجوزها و امنیت فایل ها و پوشه ها

نصب و راه اندازی کنترل پنل Direct Admin

نصب کامل کنترل پنل Direct Admin
کانفیگ بخش های مدیریت کنترل پنل
تنظیم مجوزها و امنیت فایل ها و پوشه ها

نصب و راه اندازی کنترل پنل Plesk

نصب کامل کنترل پنل Plesk
کانفیگ بخش های مدیریت کنترل پنل
اعمال تنظیمات اولیه کنترل پنل
تنظیم مجوزها و امنیت فایل ها و پوشه ها

نصب و راه اندازی کنترل پنل Cloud Linux

نصب کامل کنترل پنل Cloud Linux
کانفیگ بخش های مدیریت کنترل پنل
تنظیم مجوزها و امنیت فایل ها و پوشه ها

نصب و راه اندازی کنترل پنل Maestro Panel

نصب کامل کنترل پنل Maestro Panel
کانفیگ بخش های مدیریت کنترل پنل
تنظیم مجوزها و امنیت فایل ها و پوشه ها

نصب و راه اندازی کنترل پنل CentOS Panel

نصب کامل کنترل پنل CentOS Panel
کانفیگ بخش های مدیریت کنترل پنل
تنظیم مجوزها و امنیت فایل ها و پوشه ها